วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ภาพ 15 ธันวาคม 2560ภาพ 15 ธันวาคม 2560

                วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) ฟุตบาทเทปูนรอบกุฏิแล้ว วันนี้ได้สั่งซื้อหิน, ปูน, ทราย, เพิ่มอีกจำนวน 2,800 บาท และจ่ายค่าแรงช่างอีกจำนวน 6,000 บาท_รวมวันนี้จ่ายไปทั้งสิ้น  8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาท) + วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ย้ายไฟ - อุปกรณ์เพิ่ม 880 บาท.

 
 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาพ 14 ธันวาคม 2560ภาพ 14 ธันวาคม 2560
 
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ภาพเช้าวันนี้ภาพเช้าวันนี้

                เช้าวันนี้ (13 ธันวาคม 2560) เริ่มเทฟุตบาท  วันนี้ได้สั่งซื้อหิน, ทราย, ปูน, เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 2,300 บาท (สองพันสามร้อยบาท)

 
 

วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ภาพ 11 ธันวาคม 2560ภาพ 11 ธันวาคม 2560

                กลับมาจากพระธาตุพนม ถึงวัดเย็นวันที่ 10 ธันวาคม 2560  ได้จ่ายค่าแรงช่างจำนวน 5,000 บาท และได้สั่งซื้อหินปูนทรายสำหรับเทฟุตบาทจำนวนเงิน 5,475 บาท รวมจ่ายทั้งสิ้น (วันที่ 10 ธันวาคม 2560) เป็นจำนวนเงิน  10,475 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)