อภินิหาร - รถคุณปู่
 

                เชื่อมั่นมาโดยตลอด...  ตั้งแต่เริ่มตัดสินใจเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาว่า "ความมั่นคงที่มี, สามารถยืนหยัด ดำเนินชีวิตอยู่ได้จะเป็นบุญอย่างยิ่ง" เป็นวลีที่ไม่ต้องมีคำอธิบายก็ได้ หากแต่มีเพียงจิตอันละเอียดอ่อน และโยนิโสมนสิการ ก็สามารถเข้าใจถ้อยคำเหล่านี้ได้.