เมนู คุณภมรมาศ ปลั่งแสงมาศ (มะปราง) เป็นบางรายการที่นำมาบันทึกไว้  เพื่อความเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญค่าภัตตาหาร-ค่าน้ำ-ค่าไฟ  จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 13 มีนาคม 2565

         คุณมะปราง ภมรมาศ โอนเงินทำบุญ เป็นค่าภัตตาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

         คุณวราภรณ์-คุณอมร-น.ส.ภมรมาศ(มะปราง) ปลั่งแสงมาศ ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน 6,000 บาท

วันที่ 17 กันยายน 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญถวายเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคาร  จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญถวายเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคาร  จำนวน 500 บาท

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  โอนเงินทำบุญจำนวน 2,000 บาท  เป็นค่าภัตตาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วันที่ 1 - 6 มกราคม 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญจำนวน 6,000 บาท  ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเช้า 6 วัน (งานปฏิบัติธรรมประจำปี 1 - 6 มกราคม 2564)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

         คุณมะปราง ภมรมาศ  เป็นเจ้าสร้างกุฏิกรรมฐาน  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 19 มีนาคม 2562

         คุณมะปราง ภมรมาศ  เป็นเจ้าสร้างกุฏิศรีธน  รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

         คุณมะปราง ภมรมาศ ทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ ในงานปฏิบัติธรรม วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 5,000 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

          คุณมะปราง ภมรมาศ (บุตร), คุณอมร ปลั่งแสงมาศ (บิดา) พร้อมครอบครัว_ร่วมทำบุญสมทบสร้างกุฏิสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 10 กันยายน 2559

          คุณมะปราง ภมรมาศ - คุณอมร ปลั่งแสงมาศ และคณะได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน  10,000 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 6 สิงหาคม 2559

         คุณมะปราง ภมรมาศ และญาติๆ ร่วมทำบุญจ่ายค่าแรงคนงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน  11,600 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม