ฟ้าสางที่วัดดอยผาตั้ง วันที่ 25 - 31 มกราคม 2558 ปฏิบัติธรรมประจำปี  ณ วัดดอยผาตั้ง (ภูชี้ฟ้า) ต.ปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  แรกเริ่มเดิมที ที่ได้มาวัดดอยผาตั้งแห่งนี้ เพราะการออกเดินทางจาริกไปเรื่อยฯ จนได้พักที่แห่งนี้  เพราะความมีอุปการะคุณของเจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง ที่มีต่อผู้เขียนจนปัจจุบันนี้ ทำให้ได้มาทำงานทำหน้าที่ตามกำลังที่พอมีอยู่บ้าง ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ อาจจะไม่สามารถทำงานได้ในทุกฯด้าน ทุกอย่าง แต่.. ก็จะทำตามกำลังที่ยังพอมีอยู่.

บวชเนกขัมมะ ปี 2558

เจ้าอาวาสนำเดินจงกลม

ยามเย็น บนดาดฟ้ากำหนดรู้เฉพาะปัจจุบันขณะเดินจงกลมหมู่
มองจากวัดดอยผาตั้งเตรียมตักบาตรยามเช้าคณะแสวงบุญ ที่ดอยผาตั้ง