โลกที่เหมือน โลกที่แตกต่าง โลกซ้อนโลก สามประโยคนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว อาจจะไม่เข้าใจความหมายเพราะเป็นคำที่กว้างมาก อักขระต่อไปนี้จึงเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ต่างที่ผ่านมา และในปัจจุบันนี้ ในทรรศนะของ diary
           โลกคือที่อยู่ทางกายเกิดมาแล้วดำรงชีวิตอยู่ จากวัยเด็ก สู่วัยหนุ่ม วัยกลางคน วัยชรา และดำเนินชีวิตไปข้างหน้าสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตแบบโลกฯตามสมัยที่นิยมในปัจจุบัน(ตามสังคม) และ โลกคือที่อยู่ของจิตวิญญาณ นำพาดวงจิตวิญญาณเข้าสู่เส้นทางและนำไปให้ถึงซึ่งจุดหมายปลายทางคือ"สุญญตา"ตลอดเส้นทางสายนี้ต้องเดินฝ่า (หรือสวนทาง) มุมมอง ความเห็น และทรรศนะต่างฯมากมายของผู้ที่มีกายและจิตวิญญาณอยู่โลกเดียวคือโลกที่หนึ่ง หากความศรัทธาในหัวใจไม่มั่นคง จิตใจไม่เข้มแข็ง และไม่เด็ดเดี่ยวแล้ว เป็นการยากมากที่จะไปให้ถึงซึ่งจุดหมายปลายทางได้ ในสังคมไทยนี้จะเห็นได้ และสามารถรู้ได้ ถึงวิธีการนำจิตวิญญาณเดินทางเข้าสู่เส้นทางและไปให้ถึงคือ คำที่พระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวดสอนผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในอุโบสถ(คำสอนพิธีบวชพระ)นั่นเอง เป็นคำสอนที่เป็นมงคลอันสูงสุดของมนุษย์ แต่.. จะมีบุคคลสักกี่มากน้อยที่เห็นคุณค่านั้น

           บุคคลผู้ที่รู้ทั้งสองโลกอย่างแจ่มแจ้งในปัจจุบันนี้อยู่ที่ใดหนอ? ทำให้นึกถึงยุคสมัยหนึ่งที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านเล็กฯกลางหุบเขาไกล้กับชายแดน มีบุคคลผู้รู้ท่านหนึ่งที่พอจะตอบเรื่องนี้ได้มีจิตวิญญาณเป็นครูสมบูรณ์แบบ และรับที่จะเป็นครูตลอดไป ต่อมาไม่นานท่านได้หายสาปสูญไป ข้าพเจ้าพยายามติดต่อตามหาทางใจ แต่ก็จนปัญญา ขณะนี้ท่านจะตกทุกข์ได้ยาก หรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับท่านหรือเปล่าหนอ? จึงตั้งจิตอธิฐานให้ท่านได้อ่านบทความนี้ หากเมื่ออ่านแล้วคงจะจำได้ว่าข้าพเจ้าหมายถึงท่าน ครูผู้ตรวจทานอักษรที่เขียนผิดอยู่บ่อยฯ บางทีท่านอาจจะปรากฏให้ได้ยิน และให้เห็นอีกสักครั้ง การใช้ชีวิตเพียงหนึ่งเดียวอยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น บนยอดเขาที่สูงลิบลิ่วเช่นนี้ บางครั้งก็รู้สึกเหงาระคนเศร้า และทุกครั้งที่ความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้น ก็พยายามสร้างเพื่อให้เกิดพลังใจในการเดินทางไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย เพราะเราเองเป็นผู้เลือกที่จะใช้ชีวิตเข่นนี้

           บุคคลผู้ที่รู้ทั้งสองโลกอย่างแจ่มแจ้งในอดีตที่ผ่านมาอันไกลโพ้น ทำให้นึกถึงเรื่องที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยเมื่อครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์(ชาติที่บำเพ็ญบารมีชาติสุดท้าย) ที่พระองค์เกิดเป็น "พระเวสสันดร" จิตใจของพระองค์มีความตั้งใจมั่นคงอันแรงกล้าที่จะบำเพ็ญบารมีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุด แต่โลกคือที่อยู่ของจิตวิญญาณ และนำพาจิตวิญญาณของพระองค์เพื่อไปให้ถึงซึ่งจุดหมายปลายทางนั้น สวนทางกับโลกของเหล่าเสนาอำมาตย์และชาวบ้านชาวเมือง(ในตำนาน) ทำให้ถูกเนรเทศ(ภาษาชาวบ้านเรียกว่าขับไล่) ออกนอกเมืองไปอยู่ในป่า
           ยุคปัจจุบัน วันเวลาผ่านไปกว่า 2,500 ปีแล้ว ล่วงเข้าสู่ยุคค่อนพุทธกาล (ตำรากล่าวว่าศาสนาพุทธจะมีอายุ 5,000 ปี) ผู้ที่มีปณิธานอันแรงกล้า ที่ถือเอาคำสอนของพระศาสดาเป็นที่ตั้ง จะสามารถอยู่ใน "โลกที่เหมือน โลกที่แตกต่าง" สังคมในยุคนี้อย่างไร แล้วท่านผู้ติดตามมีความเห็นอย่างไร ถ้อยคำต่อไปนี้จึงเป็นถ้อยคำที่พยายามมองต่างมุม ในหลายฯมุม ท่านอาจจะไม่เคยอ่านไม่เคยพบเห็นในสื่อต่างฯ แต่มีอยู่จริงในสังคมยุคปัจจุบัน
            ความตั้งมั่นในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ความประพฤติการปฏิบัติตัวในดำเนินชีวิตจึงมีความแตกต่างกัน แม้บางครั้งการกระทำเหมือนกันแต่จุดประสงค์แตกต่างกัน ผู้ไม่มีปัญญา(ทางธรรม)ไม่สามารถล่วงรู้ถึงความแตกต่างนั้นได้ จึงสมมุติฐานว่า.....