วันที่ 1 เมษายน 2561

                 แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น..  กาลครั้งหนึ่งที่ยังไม่นาน ช่วงระหว่างเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างถิ่น  มีโอกาสได้พบปะสนทนาธรรมกับพระมหาเถระรูปหนึ่ง  "เรื่องหน่อเนื้อผู้ที่จะสืบต่ออายุพุทธศาสนาในอนาคต" ใช้เวลาพอสมควรสำหรับสาระธรรมที่สนทนา  มีความเห็นตรงกันว่า "การจะมีบุคคลเข้ามาบวชในพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ยาก,  เมื่อมีผู้เข้ามาบวชแล้วสามารถอยู่ในเพศบรรพชิตได้นานฯก็ยาก,  การอยู่ในเพศบรรชิตแล้วมีวิหารธรรม (ที่มิใช่ลาภ ยศ สรรเสริญ) เป็นเครื่องอยู่ของชีวิต ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก" หลังจากนั้นก็กราบลาท่าน  แล้วเดินทางต่อ

                 พิจารณาใคร่ครวญหาวิธีอยู่นานจึงตัดสินใจ "เราจะเสียสละความสงบ ความสงัด ความวิเวกในป่า เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของผู้ที่จะเป็นหน่อเนื้อในพุทธศาสนาต่อไป"  จึงกำหนด งานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนรวมเวลา 30 วัน   เริ่มวันที่ 15 เมษายน 2561 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  อยู่ปฏิบัติที่วัดป่าดงยาง 15 - 20 เมษายน  วันที่ 21 เมษายนเริ่มออกเดินทางจาริกสู่นอกพื้นที่.

ภาพปี 25558ภาพ 3 ปีที่แล้วปีนี้เตรียมบวช

                 อีกทั้งวันที่ 15 - 20 เมษายน 2561  จัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาสญาติโยมทั่วไป.