กุฏิสงฆ์วัดป่าดงยาง วันนี้

                  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562_"กุฏิกรรมฐาน" เสร็จสมบูรณ์ 100%

   
          

                  รวมรายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน  290,560 บาท,  รวมค่าแรง (ช่างรับเหมา) เป็นเงินจำนวน  178,000 บาท,  รวมรายจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 468,560 บาท.

รายละเอียด ค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงช่าง (กุฏิกรรมฐาน)
 
กุฏิกรรมฐาน

                   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 05 พฤษภาคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 30 เมษายน 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 29 เมษายน 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 27 เมษายน 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 13 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 12 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 10 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 8 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 7 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 28 ตุลาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 4 กันยายน 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

วันที่ 19 มีนาคม 2562_"กุฏิศรีธน" เสร็จสมบูรณ์ 100%

   

                  รวมรายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน  162,113 บาท,  รวมค่าแรง (ช่างรับเหมา) เป็นเงินจำนวน  116,400 บาท,  รวมรายจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 278,513 บาท, (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

กุฏิศรีธน

                  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (กุฏิศรีธน)

                  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (กุฏิศรีธน)

                  วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 (กุฏิศรีธน)

                  วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 (กุฏิศรีธน)

                  วันที่ 22 มกราคม 2562 (กุฏิศรีธน)

                  เริ่มภาค 2 (กุฏิศรีธน)

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และสร้าง "กุฏิศรีธน"

 

         รวมภาพกุฏิสงฆ์ - รายชื่อเจ้าภาพร่วมสร้าง - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรง - และรายละเอียดต่างฯทั้งหมด