ภาพวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่วัดป่าดงยาง.
ภาพ 20 สิงหาคม 2559  ที่วัดป่าดงยาง.

           โทรศัพท์      087 - 1913477

                                                            LINE     087 - 1913477