ตารางเดินทาง (ทางกาย)

  

                 อยู่วัด

  

                  สะพานชีวิต  https://www.youtube.com/watch?v=PD-nBO2-b04