ตารางเดินทาง (ทางกาย)

 

                  วันที่ 24  - 27 มิถุนายน 2563  เดินทางไปปฏิบัติธรรมบูชา  ที่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (บูชาพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ)

 
 

                  "วันที่ 4  - 6 กรกฎาคม 2563"  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม (อาสาฬหบูชา)  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เดินทางถึงวัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 2 กรกฎาคม)