สาระที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับคนที่กำลังแสวงหาความสุข

 

ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น / ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ / ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป /

 
ความสุขคือทุกข์ที่ดับไป
 
หนทางเข้าถึงคือ...  เจริญสติภาวนา  มีโยนิโสมนสิการ
 
เท่านั้นเอง