"รีวิวด้วยภาพ" ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาข้ามปี เริ่มวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561

ปีใหม่แล้วพวกเจ้าเดินไปเพื่ออะไรกัน
แล้วเจ้าจะพากันเดินไปที่ไหน
พวกเจ้าพากันทำอย่างนี้เพื่ออะไร

                ในงานปฏิบัติธรรมข้ามปีในครั้งนี้  คณะผู้แสวงธรรมทั้งที่มาปฏิบัติ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วมปฏิบัติ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบในการสร้างกุฏิสงฆ์ รวมเป็นจำนวนเงิน  12,010 บาท.____คุณต๋อย ศิริวรรณ อินทรประสิทธิ์ (ไม่ได้มา), คุณปานจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา (ไม่ได้มา),  และคณะแม่ศีลที่มาประกอบด้วย คุณแม่คำดี, แม่ทองรวย, แม่สุเทพ, แม่อิ่มอ้อย, ฯลฯ.

                ในวันที่ 4 มกราคม 2561 คณะกรรมการวัด, เหรัญญิกวัด, ไวยาวัจกร, รวมทั้งหมด (มีหลวงตารูปเดียว) ได้ประชุมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปได้เห็นควรนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อสีทาภายในและภายนอกกุฏิ  สรุปจ่ายค่าซื้อสีจำนวน 8,089 บาท และจ่ายค่าแรงช่างจำนวน 3,000 บาท  รวมจ่ายไปทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  11,089 บาท.