วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

                 สร้างรั้วกันวัว...  เพื่อจะไม่ต้องเป็นคอกวัวอีกต่อไป.....

                 คำว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น กับการบูชาด้วยการดำเนินชีวิต"   เป็นประโยคที่ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด  เป็นคำที่ละเอียดลึกซึ้ง  ผู้ที่มีความถึงพร้อมด้วยปัญญาและ "โยนิโสมนสิการ" จึงเป็นผู้ที่จะสามารถเข้าใจประโยคนี้ได้.

 
 
บันทึกในไดอารี่