วันที่ 10 เมษายน 2562

                  บ่ายวันนี้  ทางร้านในร้อยเอ็ด  เอาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมาส่งที่วัดป่าดงยาง

วัสดุทำฝ้าเพดานเช็คความถูกต้องเหนื่อย - นั่งพัก
กุฏิกรรมฐานวันนี้ที่วัดป่า

                  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา  ได้เดินทางรอนแรมจาริกแสวงมรรคผลไปยังสถานที่ต่างฯตามความตั้งใจ  มีพระอาจารย์สายวัดป่าหลวงปู่มั่นเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ  บางครั้งมีโอกาสได้พักตามวัดต่างฯ  บางวัดมีแต่งานก่อสร้าง  พระที่ไปพักก็ต้องช่วยกันทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างนั้นฯ  แต่เรากลับมีความเห็นว่างานก่อสร้างไม่ใช่งานของพระ (แล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่เป็นกรรมกร) เห็นว่างานของพระคือศึกษาให้รู้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงตามวิสัยของผู้ออกจากเรือน และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น

                  จนปี พศ. 2556  มีเหตุทำให้มาอยู่ที่ภาคอีสาน  กลางผืนป่า 300 ไร่  ที่เรียกว่า "วัดป่าดงยาง" ในปัจจุบัน  จึงมีความเข้าใจเห็นประโยชน์ส่วนรวมของการสร้างเสนาสนะต่างฯ  เข้าใจเจ้าอาวาสวัดต่างฯที่ท่านก่อสร้างกุฏิศาลา  ท่านเป็นพระที่เสียสละเวลาส่วนตัว ดูแล, จัดการ, บริหาร, งานก่อสร้าง  ให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ในบวรพุทธศาสนา  แม้ผู้ที่ท่านต้องบริหารนั้นยังเป็นคนโลกฯ ยังไม่เข้าใจคำว่า "บุญกุศลอย่างแท้จริง" ก็ตาม
                       จนกว่าผู้ที่ถูกบริหารทั้งหลายเหล่านั้นจะเห็นโทษของความวุ่นวาย  เป็นผู้แสวงหาความสงบอย่างถาวร  เดินเข้าสู่ความเป็นบุญ  พัฒนาสู่ความเป็นกุศล  มีความสงบเย็นเป็นที่อยู่ของจิตใจ  ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นที่หัวใจดวงนั้น

 
 
"กุฏิกรรมฐาน" รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงช่าง
 
 
บันทึกในไดอารี่