วันที่ 20 มิถุนายน 2562

                  การเตรียมสถานที่และองค์ประกอบต่างฯ  จนถึงปัจจุบันวันนี้ก็สำเร็จตามกำลังที่พอมี  งานปฏิบัติธรรมได้เริ่มขึ้น  กุฏิ 2 หลัง ที่โยมอมร ปลั่งแสงมาศ เป็นเจ้าภาพสร้าง  และน้องปราง ปลั่งแสงมาศ เป็นเจ้าภาพสร้าง  เป็นที่พักของแม่ชีและคณะญาติธรรมที่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 คน (หลังละ 6 คน)  สำหรับพระคุณเจ้าที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรม พักอยู่กุฏิดอกแก้วอยู่รวมกับเจ้าอาวาส  ส่วนที่มาจากจังหวัดกาฬสินธ์ และอำเภอพนมไพร หาที่พักตามอัตภาพที่พอมีพอหาได้ เป็นอีกรสชาติหนึ่งของผู้มาเยือน  ซึ่งจะหารสชาตินี้จากวัดที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วไม่ได้เลย

           
     

                  พิธีถวายผ้าป่าและถวายเสนาสนะ ได้แจ้งให้เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ท่านได้รับทราบถึงกำหนดการ และท่านจะประสานงานกับพระฝ่ายปกครอง  มาร่วมพิธีเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562

                  เมื่อกุฏิโรงเห็ด (กุฏิหลังแรก) ถึงกาลอวสาน  เข้าสู่ต้นฝนที่ 7 วาระสุดท้ายของเค้าก็มาถึง  ระลึกถึงเหตุการณ์ต่างฯที่เกิดขึ้น  ในขณะที่ยังพักอาศัยกุฎิหลังนี้อยู่  มีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบและฝ่ายอยู่เฉยฯ  เหมือนกับว่าเรานี่เป็นศูนย์กลาง  เห็นการเกิดขึ้น แปรเปลี่ยน แล้วก็ผ่านไป ผ่านไป จนถึงปัจจุบัน

     

                  ครั้งหนึ่งฝ่ายบวกเคยพูดกับเราว่า "เมื่ออาจารย์อยู่ต่อไปก็จะมีลูกศิษย์ มีศรัทธาญาติโยมเพิ่มมากขึ้น ที่พักอาศัยจึงมีความจำเป็น ผมจะเป็นผู้สร้างเสนาสนะให้อาจารย์" ซึ่งปัจจุบันนี้ที่วัดป่าดงยาง ก็มีเสนาสนะเพิ่มขึ้น  พอเป็นที่พักอาศัยของผู้แสวงได้ตามอัตภาพ

                  วันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เป็นวันเกิดของกุฏิโรงเห็ด (กุฏิหลังแรก) ผู้มีอุปการคุณอย่างยิ่ง  ผู้ให้ความอบอุ่นยามถึงฤดูหนาว  ผู้ช่วยบรรเทาความร้อนจากแดดเมื่อถึงฤดูร้อน  ผู้ให้ที่กำบังเป็นที่ปลอดภัยเมื่อถึงฤดูฝน ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณมากฯกุฏิโรงเห็ด  และคุณหมอที่ช่วยทำคลอด

        
  

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

                  วันนี้จะมีการรื้อกุฏิโรงเห็ด (กุฏิหลังแรก) และย้ายหม้อไฟ, ระบบไฟ, สายไฟให้อยู่ในที่ที่เสี่ยงอันตรายน้อยลง

ภายในกุฏิ เช้าวันนี้ภาพ 19 ธันวาคม 2561ภายในกุฏิ เช้าวันนี้

                 ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา  วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562   ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาด้วยคือกาย และหัวใจที่เต็มร้อย   ภาพก่อน - หลัง งานปฏิบัติธรรมปี 2557

ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติ
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติ
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ

           วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน)  และร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ  รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง  พระภิกษุสามเณร ฯลฯ  และคณะผ้าป่าสามัคคี ศรัทธาญาติโยม 

             วันที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 น ถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสานตามอัตภาพ) แด่พระภิกษุสามเณร / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่า ศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน ตามอัตภาพ)

              เวลา 08.00 น.  เริ่มพิธีถวายเสนาสนะ (มีกุฏิกรรมฐาน เป็นต้น)  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562

                  งานปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา" ที่วัดพระธาตุดอยกองมู  จ.แม่ฮ่องสอน

                  ชื่อภาพ "การสร้างพลัง สำหรับชีวิตที่ต้องเดินหน้าต่อไป (อาหารจิตวิญญาณ)" ฟ้าสางที่วัดพระธาตุดอยกองมู

 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และสร้าง "กุฏิศรีธน"

 

"กุฏิกรรมฐาน" สร้างเสร็จ 100%

         รวมภาพ - และรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

"กุฏิศรีธน" สร้างเสร็จ 100%

          รวมภาพ - และรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

         ปณิธาน - กับการเดินแต่ละก้าว  ภาพและรายละเอียด

 

 
บันทึกในไดอารี่