"เฮือนน้อย" ริมลำน้ำน่าน เมื่อการเล่นเริ่มขึ้นอีกครั้ง และชีวิตแห่งการเดินทางได้มาถึงสถานที่แห่งนี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เล่นเฮือนน้อยตามหน้าที่ ถึงแม้จะมีกำหนดเพียงระยะสั้น จบลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ แต่ยังหวังว่าจะมีผู้ร่วมในครั้งนี้พอจะเข้าใจได้บ้าง ถึงแม้จะเป็นการยากก็ตาม ธรรมชาติที่งดงามบวกกับนวัตกรรมการก่อสร้างที่เพียบพร้อมด้วยศิลปะบนผืนแผ่นดินแปลงนี้ ของผู้เคารพธรรม และมีศรัทธามั่นคงในการประกอบแต่คุณงามความดี เขามีพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติ และอาจจะสวรรค์สมบัติ แต่สิ่งที่เขาแสวงหาอยู่ในปัจจุบันนี้คือ สมบัติที่มิใช่จะใช้เพียงเฉพาะชาตินี้เท่านั้น นั่นคืออริยะสมบัติ แล้วเขากับหมู่คณะจะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้หรือไม่ จะใช้เวลาในการสร้างและแสวงหานานเพียงใด มีความเพียรต่อเนื่องเพียงพอหรือไม่ มีโยนิโสมนสิการ มีสติปัญญาเพียงพอหรือไม่ เขามีรูปร่างหน้าตาอย่างใด ชื่อเรียงเสียงใด ติดตาม diaryต่อไปเถิด แล้วท่านจะรู้.

           "บ้านสวนริมน้ำ โพทิพย์" เป็นชื่อของสถานที่ ที่คนทั่วไปรู้จักดีในละแวกย่านนี้ เพราะการเดินบนเส้นทางสายบุญในพุทธศาสนา ทำให้ได้พบ รู้จักทั้งบุคคลและสถานที่ต่างฯมากมาย เพราะความตั้งใจเดินทางสู่เจดีย์ร้างบนเกาะกลางทะเลสาบอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ในที่สุดจึงได้มาถึงสถานที่ ที่เห็นอยู่ในภาพเหล่านี้ หากจะเรียกอีกสักภาษาหนึ่ง ก็พอจะเรียกได้ว่า มุมสงบสำหรับผู้ปรารถนา ซึ่งขณะนี้ปรับสภาพเป็นศูนย์รวมแห่งระเบียบที่งดงาม คือ ต้องตื่นแต่เช้ามืดเข้าประชุมพร้อมกัน ทำวัตรสวดมนต์เช้า และเย็นพร้อมกัน งดการพูดคุยที่ไร้สาระ ที่สำคัญคือตลอดเวลาทุกฯคน จะอยู่ด้วยอาการสำรวมกาย วาจา ฝึกสำรวมจิตอยู่ตลอดเวลา หรือเรียกตามภาษาที่นิยมเรียกกันทั่วไปคือ ปฏิบัติธรรม สมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง.
           การเล่น "เฮือนน้อย" ยังคงดำเนินต่อไป เพราะการเห็นคุณค่าและสาระ บุคคลผู้มีพลังบุญและเป็นเจ้าของสถานที่จึงได้เนรมิตอุปกรณ์ต่างฯใช้สำหรับการเล่นในครั้งนี้ และอภินันทนาการที่ข้าพเจ้าได้รับคือ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินเวลา 16:30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ขอบคุณสำหรับยานพาหนะอันประณีต.

บ้านหลังใหญ่ ที่อาจยังไม่เข้าใจศิลปะ การเล่น

อยู่หลังน้อย จะเข้าใจบ้านหรือเปล่าหนอ.

           เดินทางสู่วัดพระธาตุดอยกองมู เมืองแม่ฮ่องสอน ดินแดนที่อาจจะกล่าวได้ว่า กาลครั้งหนึ่งเมื่อยังไม่นานที่ผ่านมา ความประทับใจที่ไม่อาจจะลืมได้คือ ความงดงามของดวงใจทุกฯดวง ที่เคารพธรรม เคารพระเบียบวินัย มอบแต่ความปราถนาดีให้ซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้กิริยามารยาทต่างฯของผู้คนทั้งหลายในเมืองนี้จึงงดงาม งานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูขา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ จึงเป็นโอกาสอีกวาระหนึ่ง ที่จะได้ตอบแทนคุณค่าแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินเวลา16:30น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ อภินันทนาการจากการเล่น"เฮือนน้อยริมลำน้ำน่าน"

           เพราะมีการแบ่งศักดินาและชนชั้น ในทุกฯสังคม จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม และความขัดแย้งทั้งหลายเหล่านั้นนำหัวใจทุกฯดวงเข้าสู่ห้วงเหวแห่งความทุกข์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างศักดินาและชนชั้นของผู้คนทั้งหลายในสังคม อันเป็นการนำดวงใจทุกฯดวงเข้าสู่แดนแห่งความสุข ที่ทุกฯคนปรารถนาและแสวงหาในทุกฯยุคสมัย งานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูขา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เมืองแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ จึงเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา ได้ปฏิบัติ สามารถเกิดสติเกิดปัญญา จนสามารถนำชีวิตของเราเองในวัฏฏะสงสารนี้ ขึ้นสู่เส้นทางอันโชติช่วงดุจดั่งดวงไฟนำทาง ไปให้ถึงซึ่งความสิ้นลงแห่งความทุกข์ทั้งปวง อันมีพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง แล้วพบกันที่วัดพระธาตุดอยกองมู ศูนย์รวมแห่งอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย... diaryboon.