จากที่ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างฯ ในสังคมชาวพุทธในยุคปัจจุบัน บางอย่างก็ถือปฏิบัติจนเป็นประเพณีตราบจนปัจจุบันนี้ พอจะอุปมาอุปไมยได้ว่า ในสังคมชาวพุทธทั้งอุบาสกอุบาสิกา หรือพระภิกษุสงฆ์ เปรียบเสหมือนต้นโพธิ์ที่มีองค์ประกอบหลากหลายเช่น ราก, เปลือก, แก่น, กิ่งก้าน, ใบ และ ฯลฯ. ทำหน้าที่แตกต่างกันเพื่อรักษาความเป็นต้นโพธิ์ที่สมบูรณ์ไว้  แต่... จะให้ใบไปทำหน้าที่แทนรากก็ไม่ได้, ให้รากไปทำหน้าที่แทนกิ่งก้านก็ไม่ได้, หรือให้เปลือกไปทำหน้าที่แก่นก็ไม่ได้, รุ่งเช้าหลังจากเก็บกลด, บาตร, เรียบร้อยแล้วจึงได้เดินทางออกจากสถานที่แห่งนั้น ตามแบบฉบับไดอารี่บุญต่อไป...

ตลาดน้ำลำปำ จ.พัทลุง.

วัดถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง.

สามเณรห้ารูปหน้าวัดถ้ำเสือ จ.กระบี่.

ตลาดน้ำลำปำ จ.พัทลุง.

คืนสุดท้ายกับสามเณรน้อย 5 รูป.

รุ่งเช้าเดินทางต่อ.. กับความไม่มีอนาคต.