กุฏิศรีธน วันนี้

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

     
  
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

        
 
 

                  วันที่ 22 มกราคม 2562 (กุฏิศรีธน)

                   เริ่มภาค 2 (กุฏิศรีธน)

 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และ "กุฏิศรีธน"