วันที่ 6 กันยายน 2564

                  วันนี้เป็นวันพระซึ่งมีความพิเศษกว่าวันพระที่ผ่านมา ซึ่งประเพณีชาวอีสานเรียกว่าบุญข้าวประดับดิน  มีโยมแม่คำดี และลูกๆหลานๆ อีกทั้งชาวบ้านปอภารนำโดยแม่ล้อม ชาวบ้านละแวกใกล้เคียง แม่ศีลแม่ขาว ต่างพากันมาทำบุญสืบสานประเพณี "วันบุญข้าวประดับดิน" ในวันนี้

รับศีลวันพระถวายภัตตาหารทำวัตรเย็น

เจริญภาวนาโยมแม่คำดีคุณพัชรียา

                  คณะแม่ศีลอยู่ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาตลอดทั้งวัน  วันนี้เริ่มทำวัตรสวดมนต์เย็นเวลา 16.00 น. นอกจากประเพณีวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันแล้ว ผู้มีสติและปัญญาที่ถึงพร้อมย่อมเข้าถึงสาระแห่งประเพณีที่ปฏิบัติ มีความพากเพียรในการภาวนาที่มั่นคงย่อมพบกับความอิสระแห่งจิตใจ  ขึ้นอยู่ว่าเราท่านทั้งหลายมีศรัทธาในการลงมือปฏิบัติเจริญภาวนาที่มั่นคงเพียงพอหรือเปล่าเท่านั้นเอง

วันที่ 6 กันยายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน 2,564 บาท  เมนูคุณพัชรียา

 
บันทึกในไดอารี่