"รีวิวด้วยภาพ" ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาข้ามปี เริ่มวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561

ปีใหม่แล้วพวกเจ้าเดินไปเพื่ออะไรกัน
แล้วเจ้าจะพากันเดินไปที่ไหน
พวกเจ้าพากันทำอย่างนี้เพื่ออะไร

                ในงานปฏิบัติธรรมข้ามปีในครั้งนี้  คณะผู้แสวงธรรมทั้งที่มาปฏิบัติ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วมปฏิบัติ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบในการสร้างกุฏิสงฆ์ รวมเป็นจำนวนเงิน  12,010 บาท.___คุณต๋อย ศิริวรรณ อินทรประสิทธิ์ (ไม่ได้มา), คุณปานจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา (ไม่ได้มา),  และคณะแม่ศีลที่มาประกอบด้วย คุณแม่คำดี, แม่ทองรวย, แม่สุเทพ, แม่อิ่มอ้อย, ฯลฯ.

                ในวันที่ 4 มกราคม 2561 คณะกรรมการวัด, เหรัญญิกวัด, ไวยาวัจกร, รวมทั้งหมด (มีหลวงตารูปเดียว) ได้ประชุมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปได้เห็นควรนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อสีทาภายในและภายนอกกุฏิ  สรุปจ่ายค่าซื้อสีจำนวน 8,089 บาท และจ่ายค่าแรงช่างจำนวน 3,000 บาท  รวมจ่ายไปทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  11,089 บาท.

 

อาคันตุกะ จากแม่ฮ่องสอน

          ท่านเจ้าคุณ เจ้าคณะจังหวัด พร้อมคณะ  ภาพและรายละเอียด

 


 

อาคันตุกะ จากเชียงใหม่

          กัลยาณมิตร สหายธรรมจากภาคเหนือ  ภาพและรายละเอียด

 


 

โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา

          ปฏิบัติ เรียนรู้เรื่องสมาธิ ปฏิบัติธรรม  ภาพและรายละเอียด

 


 

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

          เดินทางสู่เส้นทางสายปฏิบัติกรรมฐาน  ภาพและรายละเอียด

 


ปฏิบัติธรรมครั้งแรก

 

เยาวชนเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม

          ครั้งแรก โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา  ภาพและรายละเอียด

 


ผ้าป่าเจ้าคณะจังหวัด

 

มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้  ภาพและรายละเอียด

 


น้องชิงดำ

 

น้องชิงดำผู้ล่วงลับจากไป

          น้องชิงดำ ผู้เดินทางสู๋ภพชาติใหม่   ภาพและรายละเอียด