"ประจำเดือนกันยายน โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" รวมภาพกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมเยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ฝึกการทำสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกลม วันที่ 21 กันยายน 2557

รางวัลแห่งความเพียร
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีมงคล

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 1
เด็กหญิงกนกกร  จิตเสนาะ

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 2
เด็กหญิงกัลยา  ศรีริวะรี

โรงเรียนบ้านโนนสีดาวิทยา

ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.101