"ประจำเดือนสิงหาคม โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" รวมภาพกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมเยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ฝึกการทำสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกลม วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1
เด็กหญิงกัลยา  ศรีริวะรี

โรงเรียนบ้านโนนสีดาวิทยา

ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ

รางวัลที่ 2
เด็กหญิงพัชราภา  วงษารี

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 2
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีมงคล

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101