คุณอมร ปลั่งแสงมาศ และบุตรสาว บูชาธรรมด้วยการนิมนต์  ทำให้เกิดมีครั้งแรกในชีวิตได้เดินทางสู่ "แดนพุทธภูมิ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ระลึกถึงซึ่งการเกิดขึ้น,  การตรัสรู้,  เมตตาสั่งสอนธรรม,  เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน,  เป็นเมืองแห่งการสิ้นสุดภารกิจอันยิ่งใหญ่,  เป็นเมืองแห่งการสิ้นสุดการเกิด แก่ เจ็บ ตาย,  ของบรมครู "อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า"

กระเป๋าเดินทางด้านหน้าทัชมาฮาลสถานที่ประสูติ
แม่น้ำคงคาคุณอมร - บุตรสาวเกสริยาสถูป
ทัชมาฮาลนาลันทาคุณอมร - บุตรสาว
สถานที่ปรินิพพานปรินิพพานเดินทางกลับไทย