ความหมายในภาพ

             คำว่า "โลกนี้มีแต่คนบ้า"  ในคำสอนของหลวงปู่พุทธทาส ที่เทศน์สั่งสอน และบอกทางสว่างของชีวิตอยู่เสมอ เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ คนที่รู้และเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง จึงจะเข้าใจความหมายนี้ได้   แต่.. ในสังคมของมนุษย์ทั่วไปในปัจจุบันนี้ หากผู้ใดมีทิฏฐิ (ความเห็น) และใช้ชีวิตที่วิปริต แตกต่างไปจากหมู่คณะในสังคมนั้นแล้ว ก็จะถูกเรียกว่า "คนบ้า"
            ในความหมาย "ภาษาธรรม" นี้แล้ว คือการขาดสติ, ขาดปัญญา, ขาดการไตร่ตรอง, พินิจพิจารณาอย่างแยบคาย, ในความเชื่อ, ในการกระทำ, เห็นถูกเป็นผิด, เห็นผิดเป็นถูก, เห็นบาปเป็นบุญ, เห็นบุญเป็นบาป, เป็นต้น  เมื่อมีความเห็นผิดเช่นนี้แล้ว การกระทำและทิศทางของชีวิตจึงเดินไปสู่ความหลงผิด จึงเป็นที่มาของคำ คำว่า "โลกนี้มีแต่คนบ้า"
            ในสังคมชาวพุทธ จึงมีการ "แจกดวงตา ให้คนมีปัญญา" ในรูปแบบ งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม, คอร์สปฏิบัติธรรม, นั่งสมาธิ, เดินจงกลม, กำหนดมีสติกับการเคลื่อนไหวที่กาย, เป็นต้น  และเรียกรูปแบบทั้งหลายเหล่านั้นว่า "วิปัสสนากรรมฐาน" เพื่อให้เกิดปัญญารู้รอบ และสิ่งที่จะให้รู้นั้นคือ "รู้เห็นตามความเป็นจริง" เมื่อมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว การกระทำ ความเชื่อในสิ่งต่างฯ จึงประกอบด้วยสติปัญญา เมื่อนั้นจึงนำพาชีวิตดำเนินสู่ความถูกต้อง และออกจากความบ้าในที่สุด.....
            คำว่า "แจกดวงตา ให้คนมีปัญญา" จึงหมายถึงให้คนทั้งหลายนำพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทั้งทาน, ศีล, ภาวนา, สมถะ, และวิปัสสนากรรมฐาน, เพือความเป็น "ผู้มีดวงตา และปัญญา" อย่างแท้จริง.....

 ****************************