วันที่ 13 พฤษภาคม 2562_"กุฏิกรรมฐาน" เสร็จสมบูรณ์ 100%

   
          

                  รวมรายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน  290,560 บาท,  รวมค่าแรง (ช่างรับเหมา) เป็นเงินจำนวน  178,000 บาท,  รวมรายจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 468,560 บาท.

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และสร้าง "กุฏิศรีธน"

รายละเอียด ค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงช่าง (กุฏิกรรมฐาน)

วันที่ 19 มีนาคม 2562_"กุฏิศรีธน" เสร็จสมบูรณ์ 100%

   

                  รวมรายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน  162,113 บาท,  รวมค่าแรง (ช่างรับเหมา) เป็นเงินจำนวน  116,400 บาท,  รวมรายจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 278,513 บาท, (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และสร้าง "กุฏิศรีธน"

 
 

 

ภาพเริ่มวันที่ 11 มกราคม 2560

          เริ่มภาพกุฏิและรายชื่อเจ้าภาพ

 


 

วันที่ 10 มกราคม 2560

          ถวายห้องน้ำ - ภาพและรายชื่อเจ้าภาพ

 


 

เริ่มวันที่ 17 ธันวาคม 2559

          เริ่มสร้าง - วัสดุ - สุขภัณฑ์ห้องน้ำ

 


 

เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2559

          ภาพและรายชื่อเจ้าภาพ - สร้างห้องน้ำ

 


 

เริ่มวันที่ 10 กันยายน 2559

          ภาพรายชื่อ โครงการกั้นกันฝน - ลมหนาว

 


 

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2559

          ภาพและรายชื่อเจ้าภาพ - สร้างหลังคากุฏิ

 

 

         รวมภาพกุฏิสงฆ์ - รายชื่อเจ้าภาพร่วมสร้าง - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรง - และรายละเอียดต่างฯทั้งหมด