ความต่างระหว่าง.. ผู้ให้ - ผู้รับ

             ผู้ให้ย่อมเข้าใจ "การให้" อาจจะไม่ใช่... สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเสมอไป..  และผู้รับย่อมเข้าใจ "การรับ" ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่... สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเสมอไปเช่นเดียวกัน...  ประโยคนี้  ถึงแม้จะเป็นคำพูดธรรมดา  หากเห็นเป็นภาษาคนก็จะเข้าใจตามกำลังสติปัญญาของแต่ละคน  แต่... หากมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้.. และรับได้ด้วยจิตวิญญาณ...  ย่อมสามารถเข้าใจประโยคนี้ได้.. อย่างแท้จริง.....

หลวงตา

   อาลัยรัก.. "คุณปู่"

             ในที่สุด. จึงได้เดินทางไปดูใจคุณปู่  เมื่อเห็นสภาพแล้วทำให้นึกถึงคำสวดมนต์บท  "พิจารณาบังสุกุลตาย"  ว่า... อะนิจจา วะตะ สังขารา, สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ,  ตะเถวาหัง มะริสสะเร, ตัวเราจักตายอย่างนั้นนั่นเทียว, ...........

อาลัยรัก.. "คุณปู่"
โอ้หนอ... "สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ"
**********