วันที่ 28 มิถุนายน 2558  ผ้าป่าสามัคคี สมทบสร้างกุฏิสงฆ์ รวมยอดสุทธิ 82,000 บาท
          เมื่อคณะญาติธรรมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยเจ้าคณะจังหวัดเดินทางกลับ คงเหลือไว้แต่ ความประทับใจที่พระผู้ใหญ่ได้ให้ความเมตตาต่อพระผู้น้อย และคณะศรัทธาญาติโยมในถิ่นทุรกันดาร การเดินทางมาของเจ้าคณะจังหวัดครั้งนี้ สิ่งที่เคยเกิดขึ้น และผู้เขียนไม่เคยได้เห็นนานมาแล้วคือ บุญ (ความปีติ ยินดี) ที่โยมแม่ได้รับ ครั้งนี้ท่านได้เดินทางมาโปรดโยมแม่แท้ฯ หากโยมพ่อยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่า จะได้รับบุญและกุศลไม่น้อยกว่าโยมแม่เช่นเดียวกัน  บุญกุศลนี้สถิตอยู่ในดวงใจของผู้ใดก็ตาม ก็จะเป็นอาหารเลี้ยงจิตใจ เป็นพลังในการดำเนินชีวิต และจะไม่มีวันลืมเลือน ดั่งคลื่นกระทบฝั่งแน่นอน

แม่คำดี แม่บังเกิดเกล้า

                  ทุกชีวิตที่เกิดมาต่างก็เดินไปตามครรลองแห่งกรรม กรรมดีก็ตาม กรรมชั่วก็ตาม อาจจะเป็นกรรมตั้งแต่อดีตชาติ หรือชาติปัจจุบัน ด้วยผลบุญกรรมที่แตกต่างกันนั่นเอง ทำไห้วิถีชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน เกิดในถิ่นฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่างกัน พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญบุคคลที่มีความเพียรในการสร้างกรรมดีในปัจจุบัน (ขณะนี้)  ชีวิตของคนเรานี้สั้นนักเมื่อเปรียบเทียบกับจิตที่ต้องเวียนว่ายในวัฎฏะ แสวงหาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด นับจากนี้ไปเหลือเวลาอีก 8 - 9 วัน ก็จะถึงเทศกาล ประเพณี วันเวลาที่บรรพบุรุษของเราทั้งหลายสมมุติขึ้นคือ "เทศกาลเข้าพรรษา" ปี 2558 นี้  ชีวิตของนักบวชทั้งหลายจึงเตรียมพร้อมทั้งกาย และใจ เครื่องอัฐฏะบริขารทั้งหลาย เพื่อมุ่งสู่การประพฤติพรหมจรรย์ ปฏิบัติสมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน ตามที่พระศาสดาทรงชี้บอกทางแห่งความหลุดพ้นต่อไป

เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและญาติธรรม ที่วัดป่าดงยาง (ภาพวันที่ 29 มิถุนายน 2558)

ภาพเช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เจ้าคณะจังหวัด รับขวัญลูกน้อยของช่างเดวิทย์

กราบลาพระ บุญจงรักษา บุญจงรักษา

ภาพเช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2558

บอกเส้นทางบุญ ก่อนกลับ

ขอไห้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

เมื่อคณะแสวงบุญเดินทางกลับ

ภาพเย็น 28 มิถุนายน 2558

ภาพเช้า 29 มิถุนายน 2558

ภาพเช้า 29 มิถุนายน 2558

ภาพเช้า 29 มิถุนายน 2558

ภาพเช้า 29 มิถุนายน 2558

รับไมตรี ก่อนเดินทางกลับ

เจ้าภาพโรงทาน"บุษบานารี"

รับประทานอาหาร

รับประทานอาหาร

รับประทานอาหาร

เก็บโต๊ะ เก็บเต้นท์

ภาพปกติ หลังจบงาน

                   เมื่อทราบว่า วันที่ 27 มิถุนายนที่จะถึงนี้ คณะผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า นำโดยเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเดินทางมาโปรดแก่พระผู้น้อย ที่วัดป่าดงยาง ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  ผู้เขียนเองหากพูดตามสมมุติทางโลก ก็ถูกสมมุติให้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้  ได้แต่คิดว่า "เป็นบุญของแผ่นดินเหลือเกินที่พระผู้ใหญ่เช่นนี้โปรดมาเหยียบแผ่นดินอันทุรกันดารเช่นนี้ บุญใหญ่เช่นนี้จะพยายามอย่างเต็มที่ เมื่อท่านมาจะไม่ให้ท่านตากแดดตากฝน จะหาที่บังแดดบังฝนให้ท่านไม่ต้องเปียกฝน มีทีหลบแดด" จากการที่ได้ไปทำงานตามหน้าที่ ที่วัดจองคำพระอารามหลวง จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสท่านถวายเงินมาจำนวนหมื่นกว่า จึงใช้เงินจำนวนนั้นซื้อเสาเหล็ก ยามเช้าและยามเย็นใช้แปรงทาสีลากขึ้น ลากลงช้าฯ พร้อมกับใช้คำว่า พุท โธ อยู่เช่นนั้นไปเรื่อยฯ

ช่วยกันแบกช่วยกันหามต้นบุญ (ภาพวันที่ 16 มิถุนายน 2558)

                           เชื่อว่า เมื่อพยายามทำให้ถึงที่สุดแล้วหากไม่บรรลุตามตั้งใจ คงมีคนเข้าใจเราบ้าง ต่อมาแม่ศีลพ่อศีล ที่เคยมาปฏิบัติธรรมทราบความประสงค์ จึงได้พากันบริจาคแรงงาน บริจาคฝีมือ และห่อข้าวปลาอาหารมาจากบ้าน รับประทานรวมกันที่วัดเป็นอาหารกลางวันของตนเองด้วย เมื่อเลิกงานตอนเย็น จึงได้แต่งชุดขาวทำวัตรสวดมนต์ เจริญภาวนา และเดินทางกลับบ้านเมื่อสมควรแก่เวลา คงเป็นเช่นนี้กระมัง พ่อศีล, แม่ศีลวัดป่าดงยาง

บำเพ็ญบุญ เจริญภาวนา วิถีชาวพุทธทำวัตรสวดมนต์เย็น ก่อนกลับบ้าน

                          เพราะบุญเป็นที่ปรารถนา จึงอธิฐานอยู่ทุกฯวันจนบัดนี้ ขอให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ ได้โปรดเปิดโอกาสให้ผู้เขียนและคณะศรัทธาของวัดป่าดงยาง ได้ทำบุญ "เลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ติดตามในเย็นวันที่ 28 มิถุนายน - และถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ ซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน ในเช้าวันที่ 29 มิถุนายน ด้วยเถิด"

กลางวัน ร่วมกันบริจาคแรงกายผลตอบแทนคือบุญอย่างเดียว

                         เมื่อถึงวันสำคัญ วันบำเพ็ญบุญคือวันที่ 26 - 27 - 28 - 29 มิถุนายน เชื่อว่าความพร้อมทั้งสถานที่ และการต้อนรับคงสมบูรณ์ที่สุด (ตามกำลัง) ที่ได้จัดเตรียมไว้มี เต็นท์ 17 หลัง, เตียงไม้, เก้าอี้, เสื่อ, ผ้าห่ม, หมอน, เป็นต้น

ถึงเวลาให้อาหารทางกายแม่ศีลพ่อศีล ยามกลางวันพลังศรัทธาในบุญแท้ฯ

                          กว่าจะรู้จักคำว่า "บุญ" ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะมีใครสักคนรู้จักคำว่า "บุญ" อย่างแท้จริง และเป็นผู้เข้าถึงบุญนั้นฯ ถึงแม้ "บุญ" จะเป็นที่ปรารถนาและผู้คนทั้งหลายพากันแสวงหาอยู่ทั่วไป ในสังคมปัจจุบันนี้ก็ตาม

อย่าตกรถขบวนนี้นะ เชิญร่วมสร้างบุญบารมีให้ตนเอง ด้วยข้าวหม้อแกงหม้อ

              ข้าวหม้อ แกงหม้อ เย็นวันที่ 28 มิถุนายน 2558 (นำอาหารมาถึงวัดก่อนเวลา 17.00 น) อาหารเย็นคณะผ้าป่าสามัคคี

                           ข้าวหม้อ แกงหม้อ เช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2558 (นำอาหารมาถึงวัดก่อนเวลา 07.00 น) ถวายภัตตาหารเช้า

ถวายผ้าป่าสามัคคี เวลา 08.00 น วันที่ 29 มิถุนายน 2558

                          รวมภาพบรรยากาศอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ ต้อนรับคณะผู้มีบุญ เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่วัดป่าดงยาง ถือว่าเป็นครั้งแรกของแม่ศีลวัดป่าดงยาง ที่เป็นช่างก็ทาสี, บ้างก็ตัดเหล็ก ฯลฯ, ที่บริจาคแรงกาย แม้ผู้เขียนเองก็เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน พอถึงเวลาเย็นก็ทำวัตรสวดมนต์ แม้การเชื่อมเหล็กก็ล้วนเป็นจิตอาสา มีบุญกุศลเป็นค่าตอบแทน และทุกคนที่มาบริจาคแรงงานต้องห่อข้าวห่อน้ำมารับประทานเอง ด้วยความตั้งใจของทุกฯคนว่า "เมื่อฝนตกแดดออก มีที่มุงบัง ไม่ต้องการให้ผู้มาเยือนต้องตากแดดและเปียกฝน"

สำหรับบังแดด ภาพเช้า 24 มิถุนายน 2558ปรับถนน เช้า 24 มิถุนายน 2558

ตกเย็นทำวัตรสวดมนต์แม่ศีลเป็นช่างทาสีแม่ศีลช่วยกันกลางเต็นท์

เป็นทั้งตัดเหล็ก และทาสีเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2558แม่ศีลวัดป่าดงยาง

ปรับถนนต้อนรับคณะผู้มีบุญแม่ศีลยามกลางวันเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2558