สาระที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับคนที่กำลังแสวงหาความสุข

ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น / ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ / ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป /

ความสุขคือทุกข์ที่ดับไป
หนทางเข้าถึงคือ...  เจริญสติภาวนา  มีโยนิโสมนสิการ
เท่านั้นเอง