ปี 2560  จำพรรษาที่ประเทศอินเดีย

"ถ้อยคำในภาพ" ช่างกินใจเหลือเกิน

                "สิบก้าวที่ยาวไกล  อาจหวั่นไหวและล้มลง  แต่หนึ่งก้าวที่มั่นคง  ถึงจะสั้นแต่มั่นใจ" / โอ้หนอ!.. ถ้อยคำในภาพเหล่านี้ช่างกินใจเหลือเกิน... / คนอื่นใครเล่าจะเข้าใจได้ / มิใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน / มิใช่เป็นไปเพื่อ ให้คนอื่น หรือคนทั่วไปสรรเสริญ / มิใช่เป็นไปเพื่อต้องการลาภสักการะ / และมิใช่ปรารถนาเพื่อให้คนอื่น หรือคนทั่วไปยอมรับในเรา

                ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บนเส้นทางสายบุญนี้ / ทำให้ได้รู้ ทำให้ได้เห็น / มิใช่เพียงเห็นด้วยตา / มิใช่เพียงรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังเท่านั้น / ความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา มีให้เห็น ให้สัมผัสอยู่เสมอ / ความเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธา มีโยนิโสมนสิการ จรรโลงไว้ซึ่งความถูกต้อง / ตลอดชั่วนิจนิรันดร์กาล...