วันที่ 1 กรกฎาคม 2567  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน) และร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง พระภิกษุสามเณร  และคณะผ้าป่าสามัคคี ศรัทธาญาติโยม 

             วันที่ 1 กรกฎาคม 2567  เวลา 06.30 น ถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสานตามอัตภาพ) แด่พระภิกษุสามเณร / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่า ศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน ตามอัตภาพ)

              เวลา 08.00 น.  เริ่มพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

                  เช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2567

                  วันที่ 28 มิถุนายน 2567

                  วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2567

                  วันที่ 17 มิถุนายน 2567  ภาพแรงบุญแรงงาน12ชีวิตตลอดทั้งวัน และเย็นฝนตก

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

         คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  ทำบุญสมทบผ้าป่า แม่ฮ่องสอน-วัดป่าดงยางร้อยเอ็ด จำนวน 5,000 บาท

บันทึกในไดอารี่