"ความเชื่อที่เลือกได้" ทุกฯเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีคำว่าบังเอิญ "เพราะกรรม(การกระทำ)ลิขิต" อาจจะเมื่อครั้งอดีตชาติอันไกลโพ้นที่ผ่านฯมา, หรือในชาติปัจจุบัน, สู่ความศรัทธา ความผูกพัน ความรัก ความชัง ความเป็นมิตร และความเป็นศรัตรู แล้วท่านเชื่ออย่างไร.

          ความทรงจำ ทุกฯวัน..เดือน..ปี..ที่ผ่านมา กับกัลยาณมิตร ผู้ร่วมเดินทาง ที่มั่นคง.

        จะอยู่ ณ สถานที่แห่งใดก็ตาม ที่นั่นคือที่อยู่ทางกาย (ภาษาคนทั่วไปเรียกว่าบ้าน ภาษานักบวชเรียกว่าวัด) แต่ที่อยู่ที่สำคัญที่สุดคือ ที่อยู่ของใจ ทำให้นึกถึงบทสวดทำวัตรเช้าบทหนึ่งว่า "ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา" แปลว่า ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย นั่นหมายความว่า "พระธรรมวินัยเป็นเครื่องอยู่ทั้งทางกาย และทางใจ" เป็นการยากมากที่ผู้คนทั่วไปทั้งหลายจะเข้าใจได้.